Minden söpredék és féreg, Védett söpredék – Kubatov-nácik akcióban | Magyar Narancs


Bérmunkás, Féreg fasiszták sabb nevelést adhat a népnek már az iskolákon keresztül.

gyógyszerek amelyek megtisztítják a testet a parazitáktól

Hogy a hatalom tulajdonképpe­ni forrásától, a termelési eszkö­zök tulajdon jogában eltolódást idézhet elő, a minden söpredék és féreg hata­lomból, katonaság, rendőrség, hivatalokból kiszoríthassa az el­lenséges elemeket. Ezek és sok más előny megkönnyitheti és gyorsíthassa a szocialista társa­dalom megvalósítását.

De éppen ilyen veszélyeket is jelenthet, mint ahogy jelent is, ha a munkásosztály polgári ele­mekkel vesz részt a kormány­zatban. Fenn áll az a lehetőség, hogy a megrendült kapitaliz­must a közreműködéssel erősiti meg, hogy a vezéreknek a hata­lom birtokába eszükbe sem jut a szocialista társadalmi rend­szer, hogy eszközéül válnak az imperialista törekvé s e k n e k, mint ahogy ezt lássuk az angol, francia, olasz, stb.

VÁLTOZÁSOK Amig azt lássuk, hogy az úgy­nevezett nyugati szocialista pár­tok a kormányzatban való rész­vétele a munkásmozgalmuk csődjéhez vezetett, hogy telje­sen a kapitalista imperializmus szolgálatába szegődtek, hogy a legnagyobb ellenlábasai nem csak a munkásosztály felszaba­dulási törekvéseinek, de még a legminimálisabb bérkövetelések­nek is, hogy előkészítői, sürgetői a harmadik világháborúnak, amellyel ha leverhetik a balolda­li országokat, remélik, hogy megerősödnek a hatalmi pozoci- ójukban.

Komjáthy Jenő: MONOLÓG

Ellenben mit látunk az úgy­nevezett Népi Demokrácia álla­maiban? Miután a hatalmat átvették a polgári pártokkal együtt, céltu­datosan törekedtek arra, hogy a nép többségét képező dolgozó­kat kivonják a kapitalista befo­lyás alól és legalább is semlege­sítsék a paraszti tömegeket a szocializmus elleni harcban. A földosztással ezt sikeresen elér­ték, ugyan akkor kihúzták a ta­lajt a legmegrögzöttebb ellen­ség, a földbirtokos osztály alól.

fázis májméregtelenítő kiegészítők

Rögtön államosították a nagy­ipart, a bányákat és a közleke­dést, ezt követte a bankok, főnél több alkalmazottal dolgo­zó ipari és kereskedelmi vállala­tok államosítása, mindez min­den kártérítés nélkül.

A rendőrségből, katonaság­ból, a hivatalnokokból, az álla­mosított intézmények éléről, el­távolították az osztályellenséget s proletár, vagy megbízható ér­telmiségi elemekkel helyettesí­tették azt. Megtörtént az isko­láknak az egyházak kezéből va­ló kivétele is, ugyanakkor hatal­mas nevelési kampány indult meg a munkásságnak, nem csak az ideológia, de a termelés és el­osztás irányításának a kiképzé­sére is.

Ezek az intézkedések termé­szetesen erős ellenállást váltot­tak ki a polgári, kapitalista rendszer hívei között, beleértve a jobboldali szociálistákat is, melyeknek következménye volt ezeknek az elemeknek a kiválá­sa és eltávolítása a kormányzat­ból és az egész rendszernek a balra tolódása.

Ezek a változások nem men­tek nagyon simán. Kemény har­cok árán történtek meg. Ma a három éves Népi Demokrácia után is még nagy és komoly küz­delem folyik a külföldről is tá­mogatott, bátorított reakció el­len, csak a Népi Demokrácia ál­lamainak szoros szövetsége és a munkásosztály folytonos fejlő­dő öntudata az, amely képes megbirkózni a nehézségekkel.

Itthon: Fideszes erdélyiek tömegei jönnek a Békemenetre | lshungary.hu

Az az bocsánat, mert a zupások, az utszéli modorukat a kaszárnyák légkörében gya­korolták. A háború előtti évek­ben csak nagyon kevesen ismer­ték Hujber István celevelandi magyar nyomdász nevét.

Keve­sen ismerték, dacára annak, hogy ez a jelentéktelen kis stré­ber igyekezett befurakodni min­denüvé, ahol valami üzleti alkal­mat szimatolt. Vallásos érzése egy­re fokozódott s pár hó múltán, amikor tulajdonába kerítette ezt a népbutitó újságot, mái pá- pább volt a római pápánál is.

típusú laposférgek osztályú szalagféregek

Bezzeg nem bizonyítgatta már, hogy az isten-fogalom csak ba­bonás hiedelem, minden söpredék és féreg csak úgy csöpögött belőle még a szentek imádata is. De soha az a lap annyira alantas, durva és hazugságok­kal telitett nem volt mint akkor, midőn Hujber ur volt a tulajdo­nosa. Tudjuk, hogy a katolikus saj­tó ma a haladás ellensége, le­hetnek talán olyan katolikusok is, akik valóban őszintén hiszik, hogy az általuk elképzelt istent szolgálják, midőn a Szovjet Uni­on.

parazita férgektől

Ideszámítják természetesen azt az uj társadalmi rendszert is, ami most Magyarországon van kialakulóban. Hujber azonban nem vallásos ember, amit elég­gé bizonyít a már előbb említett cikke. Minden söpredék és féreg angol nyomdászok, akik a havi értesítőt szerkesztik, nem ismerik ezt a gyászalakot, — il­letőleg nem ismerik eléggé.

Nem tudják például róla azt sem, hogy amikor magyar nyomdá­ban dolgozott állandóan árulko­dott a munkáltatónál a vele együtt dolgozó munkásokra, mig végre maga a munkáltató is megelégelte a dolgot és kivágta minden söpredék és féreg műhelyből a munkásszolidari­tás eltipróját.

Védett söpredék – Kubatov-nácik akcióban

Tudjuk például na­gyon jól, hogy kimondott kom­munistáknak csaknem lehetet­len idejönni látogatóba s még világhírű tudósokat is feltartóz­tattak már, ha köztük s a kom­munista mozgalom között vala­mi összeköttetést véltek felfe­dezni. Ugylátszik, hogy a ma­gyar kormány nem követi ezt a módszert, mert ime szabad utat engedtek még az olyan kimon­dottan féreg fasisztának, mint Hujber István is, akiről minden­ki tudta, hogy visszajöVet csak hazug rémhíreket fog terjeszte­ni Magyarországról.

Minden söpredék és féreg a magyar kormány, csak a magyar konzulok olyan naivak, hogy azt hiszik, ha ezen emberek hazamennek s meglát­ják a valóságot, belátják téve­déseiket, megírják az igazságot és beszüntetik az újjáéledt Ma­gyarország elleni propagandáju­kat.

Megszokhattuk, hogy amikor egy Fradi—MTK-meccs után számon kérik a klubvezetésen, a rendezőkön, a rendőrökön a zsidózás elleni fellépést, mindig ugyanaz a válasz: nem láttak, nem hallottak semmit, ha bekiabálás volt is, attól meccs egy meccs, hogy bármit be lehet kiabálni. Ajánlom És különben is: mi az, hogy zsidózás? A Fradika nácijai tegnap is rákészültek az örök rangadóra.

Balga hiedelem! Féreg fasisztából még a leg­jobb esetben is csak pondró lesz! A Bérmunkás olvasói és azok barátai segítsék megje­lenésükkel a rendezőséget ne­mes munkájuk végzésében.